Deutsch
English
Slovenski jezik

Tunnel Poganek der Strecke 10

Tunnel Poganek of line 10

Predor Poganek pot 10


Tunnel 2: Poganek - 123 Meter

Tunnel 2: Poganek - 123 meters

Predor 2: Poganek - 123 metrov

Südportal des Tunnels Poganek (Screenshot aus YouTube-Video von JB Planes and Trains)
Südportal vom Bahnhof Litija (Screenshot aus YouTube-Video von JB Planes and Trains, Juni 2021)
Southern portal of tunnel Poganek (Screenshot from YouTube video by JB Planes and Trains)
Southern portal from station Litija (Screenshot from YouTube-Video by JB Planes and Trains, June 2021)
Juzni portal predora Poganek (Posnetek zaslona iz YouTubovega videoposnetka JB Planes and Trains)
Juzni portal postaje Litija (Posnetek zaslona iz YouTube video od JB Planes and Trains, junija 2021)
Open
Railway
Map
 
Schild am Südportal des Tunnels Poganek (Screenshot aus YouTube-Video von RailRelaxation)
Schild am Südportal vom Bahnhof Litija (Screenshot aus YouTube-Video von RailRelaxation, Oktober 2022)
Sign at southern portal of tunnel Poganek (Screenshot from YouTube video by RailRelaxation)
Sign at southern portal from station Litija (Screenshot from YouTube-Video by RailRelaxation, October 2022)
Tabla na juzni portal predora Poganek (Posnetek zaslona iz YouTubovega videoposnetka RailRelaxation)
Tabla na juzni portal postaje Litija (Posnetek zaslona iz YouTube video od RailRelaxation, oktobra 2022)
 
Blick aus dem Südportal des Tunnels Poganek (Screenshot aus YouTube-Video von RailRelaxation)
Blick aus dem Südportal vom Bahnhof Kresnice (Screenshot aus YouTube-Video von RailRelaxation, Mai 2022)
View from the south portal of tunnel Poganek (Screenshot from YouTube video by RailRelaxation)
View from the south portal from station Kresnice (Screenshot from YouTube-Video by RailRelaxation, May 2022)
Pogled z južnega portala predora Poganek (Posnetek zaslona iz YouTubovega videoposnetka RailRelaxation)
Pogled z južnega portala postaje Kresnice (Posnetek zaslona iz YouTube video od RailRelaxation, maj 2022)
 
Nordwestportal des Tunnels Poganek (Screenshot aus YouTube-Video von RailRelaxation)
Nordwestportal vom Bahnhof Kresnice (Screenshot aus YouTube-Video von RailRelaxation, Mai 2022)
Northwestern portal of tunnel Poganek (Screenshot from YouTube video by RailRelaxation)
Northwestern portal from station Kresnice (Screenshot from YouTube-Video by RailRelaxation, May 2022)
Severozahodnem portal predora Poganek (Posnetek zaslona iz YouTubovega videoposnetka RailRelaxation)
Severozahodnem portal postaje Kresnice (Posnetek zaslona iz YouTube video od RailRelaxation, maj 2022)
 
Schild am Nordwestportal des Tunnels Poganek (Foto: Wikipedia-Benutzer Doremo)
Schild am Nordwestportal vom Bahnhof Kresnice (Foto: Wikipedia-Benutzer Doremo, CC-Lizenz, Juni 2013)
Sign at northwestern portal of tunnel Poganek (Photo: Wikipedia-User Doremo)
Sign at northwestern portal from station Kresnice (Photo: Wikipedia-User Doremo, CC-Lizenz, June 2013)
Tabla na severozahodnem portalu predora Poganek (Fotografija: Wikipedia uporabnik Doremo)
Tabla na severozahodnem portalu postaja Kresnice (Fotografija: Wikipedia uporabnik Doremo, CC-Lizenz, juni 2013)

Deutsch English Slovenski jezik Valid CSS!Valid XHTML 1.0 Transitional

Trennlinie